Strumień świadomości — trening pisarza

Strumień świadomości

Pisanie tek­stu lite­rac­kiego może być albo czyn­no­ścią relak­sa­cyjną — prze­rwą od bar­dziej zme­cha­ni­zo­wa­nych zadań dnia codzien­nego – albo może sub­tel­nie dopro­wa­dzać do szału. Pisanie jest sztuką cza­so­chłonną, acz­kol­wiek przy­wo­łu­jącą do dzia­ła­nia wyobraź­nię, potrzebę meta­fo­ry­zo­wa­nia, logicz­nego budo­wa­nia struk­tury nar­ra­cji i wielu innych moż­li­wo­ści umy­słu, wyga­szo­nych mniej lub bar­dziej przez codzienne funk­cjo­no­wa­nie. Aby ulżyć sobie w literackim […]

19 lutego 2012 przez Beezar.pl, Kategoria: Warsztat pisarza | 1 komentarz

Blurb” — po prostu recenzja (i co z niej wycisnąć?)

blurb

Bez sile­nia się na odnaj­dy­wa­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie nowo­cze­snych metod mar­ke­tin­go­wych, można oddać się w ręce sta­rych, spraw­dzo­nych, i w przy­padku ebo­oków, znacz­nie efek­tyw­niej­szych. Najbardziej opi­nio­twór­czą z metod jest w rze­czy samej recen­zja. Niezmienna, nie­pod­da­jąca się tech­no­lo­gicz­nym reżi­mom, a jed­no­cze­śnie pozo­sta­jąca tą, która w mgnie­niu oka nakła­nia czy­tel­nika do zakupu pro­duktu. Prostota tego roz­wią­za­nia jest tak […]

6 lutego 2012 przez Beezar.pl, Kategoria: Marketing | Brak komentarzy

Puchną szeregi właścicieli e-czytników

Liczba e-czytników wzrasta

Zachodnie media w opar­ciu o nie­dawno prze­pro­wa­dzone bada­nie dono­szą, że po okre­sie świą­tecz­nym (oczy­wi­ście za oce­anem) rap­tow­nie wzro­sła liczba posia­da­czy e-inkowych czyt­ni­ków. Tylko w prze­ciągu nie­spełna dwóch mie­sięcy z 10% spo­łe­czeń­stwa ame­ry­kań­skiego posia­da­ją­cego czyt­nik zro­biło się pro­cent 19. Oznacza to, że e-reader został skon­su­mo­wany przez nie­malże co pią­tego miesz­kańca USA. Popularność  urzą­dzeń do przy­swa­ja­nia tre­ści pisanych […]

26 stycznia 2012 przez Beezar.pl, Kategoria: Self-publishing | Brak komentarzy

Złożone oblicze self-publishera

Self-publisher

Wysiłek jaki należy wło­żyć w zor­ga­ni­zo­wa­nie wła­snego debiutu w ramach self-publishingu może przy­tła­czać. Efekt w postaci wielu war­to­ści doda­nych powi­nien być nagra­dzany licen­cją self-publishingowego agenta 007. Nikt nie zmu­sza autora aby wszel­kie nie­zbędne akcje wyko­ny­wał samo­dziel­nie, ale po ich spraw­nym prze­pro­wa­dze­niu kolejne „misje” będą na pewno  „szły”  spraw­niej i z wyczu­ciem sytu­acji. Należy przy tym […]

21 stycznia 2012 przez Beezar.pl, Kategoria: Literatura | 2 komentarzy

Promuj swoją twórczość na BeezarBlogu

Otwieramy BeezarBlog na potrzeby pisa­rzy, naukow­ców i muzy­ków, któ­rzy chcą aktyw­nie pro­mo­wać wła­sną twór­czość. Od dzi­siaj wszy­scy zain­te­re­so­wani mogą się reje­stro­wać i zgła­szać recen­zje pro­mu­jące — nie­ko­niecz­nie wła­sną — twór­czość lite­racką, naukową oraz muzyczną lub zgła­szać arty­kuły wła­snego autor­stwa, opi­su­jące cie­kawe zja­wi­ska zacho­dzące w świe­cie sztuki. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem publi­ko­wa­nia na BeezarBlogu […]

14 grudnia 2011 przez Beezar.pl, Kategoria: Self-publishing | 3 komentarzy

Profesjonalni muzycy i przenośna technologia self-publishingowa

Peter Frampton, koncert w Tempodromie. 21.11.11.

Niedawno w obiek­cie wycio­sa­nym na kształt desi­gner­skiego UFO,  o rów­nie nie­ziem­skiej nazwie Tempodrom, odbył się kon­cert, na pierw­szy rzut ucha mało zna­nego Petera Framptona. Muzyk staje  się roz­po­zna­walny dopiero po ogło­sze­niu, że jest auto­rem tej oto pio­senki. No tak, to naprawdę on skom­po­no­wał „Baby I Love Your Way”, Bob Marley jedy­nie odśpie­wy­wał wersy po swojemu. […]

26 listopada 2011 przez Beezar.pl, Kategoria: Muzyka | 4 komentarzy

Formatowanie stopki redakcyjnej

Stopka redakcyjna

Poniżej znaj­duje się gra­fika przed­sta­wia­jąca jeden ze spo­so­bów pra­wi­dło­wego for­ma­to­wa­nia stopki redak­cyj­nej ebo­oka. Funkcje zazna­czone kolo­rem czer­wo­nym, przy­pi­sane fik­cyj­nym oso­bom, są przy­kła­dowe i zazwy­czaj nie wystę­pują w tak gęstej kon­fi­gu­ra­cji. Wydawcą, przed­sta­wio­nym u dołu przy­kła­do­wej strony, jest oczy­wi­ście sam autor.

25 października 2011 przez Beezar.pl, Kategoria: Self-publishing | Brak komentarzy

A’la maNifest Self-publishingu. I. Mitologia i Apoteoza Pliku

Aspekt natchnie­nia — „Jako motywy decy­du­jące [wciąż] poda­jemy przede wszyst­kim: Drożyzna ogólna: a) środ­ków dru­kar­skich, która czyni ogła­sza­nie dru­kiem rze­czy zbęd­nych nie­wska­za­nym i dla poło­że­nia eko­no­micz­nego pań­stwa wręcz szko­dli­wym; b) dro­ży­zna czasu. Człowiek współ­cze­sny, zajęty jest przez 8 godzin pracą fachową. Pozostałe 4 godziny ma na jedze­nie, zała­twia­nie inte­re­sów życio­wych, sport, roz­rywki, utrzy­my­wa­nie sto­sun­ków towarzyskich, […]

15 października 2011 przez Beezar.pl, Kategoria: Self-publishing | 7 komentarzy