Październik, 2011

Formatowanie stopki redakcyjnej

Poniżej znaj­duje się gra­fika przed­sta­wia­jąca jeden ze spo­so­bów pra­wi­dło­wego for­ma­to­wa­nia stopki redak­cyj­nej ebo­oka. Funkcje zazna­czone kolo­rem czer­wo­nym, przy­pi­sane fik­cyj­nym oso­bom, są przy­kła­dowe i zazwy­czaj nie wystę­pują w tak gęstej kon­fi­gu­ra­cji. Wydawcą, przed­sta­wio­nym u dołu przy­kła­do­wej strony, jest oczy­wi­ście sam autor.

Kategoria Self-publishing | Brak komentarzy »

A’la maNifest Self-publishingu. I. Mitologia i Apoteoza Pliku

Aspekt natchnie­nia — „Jako motywy decy­du­jące [wciąż] poda­jemy przede wszyst­kim: Drożyzna ogólna: a) środ­ków dru­kar­skich, która czyni ogła­sza­nie dru­kiem rze­czy zbęd­nych nie­wska­za­nym i dla poło­że­nia eko­no­micz­nego pań­stwa wręcz szko­dli­wym; b) dro­ży­zna czasu. Człowiek współ­cze­sny, zajęty jest przez 8 godzin pracą fachową. Pozostałe 4 godziny ma na jedze­nie, zała­twia­nie inte­re­sów życio­wych, sport, roz­rywki, utrzy­my­wa­nie sto­sun­ków towarzyskich, […]

Kategoria Self-publishing | 7 komentarzy »