Grudzień, 2011

Promuj swoją twórczość na BeezarBlogu

Otwieramy BeezarBlog na potrzeby pisa­rzy, naukow­ców i muzy­ków, któ­rzy chcą aktyw­nie pro­mo­wać wła­sną twór­czość. Od dzi­siaj wszy­scy zain­te­re­so­wani mogą się reje­stro­wać i zgła­szać recen­zje pro­mu­jące — nie­ko­niecz­nie wła­sną — twór­czość lite­racką, naukową oraz muzyczną lub zgła­szać arty­kuły wła­snego autor­stwa, opi­su­jące cie­kawe zja­wi­ska zacho­dzące w świe­cie sztuki. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem publi­ko­wa­nia na BeezarBlogu […]

Kategoria Self-publishing | 3 komentarzy »