Styczeń, 2012

Puchną szeregi właścicieli e-czytników

Zachodnie media w opar­ciu o nie­dawno prze­pro­wa­dzone bada­nie dono­szą, że po okre­sie świą­tecz­nym (oczy­wi­ście za oce­anem) rap­tow­nie wzro­sła liczba posia­da­czy e-inkowych czyt­ni­ków. Tylko w prze­ciągu nie­spełna dwóch mie­sięcy z 10% spo­łe­czeń­stwa ame­ry­kań­skiego posia­da­ją­cego czyt­nik zro­biło się pro­cent 19. Oznacza to, że e-reader został skon­su­mo­wany przez nie­malże co pią­tego miesz­kańca USA. Popularność  urzą­dzeń do przy­swa­ja­nia tre­ści pisanych […]

Kategoria Self-publishing | Brak komentarzy »

Złożone oblicze self-publishera

Wysiłek jaki należy wło­żyć w zor­ga­ni­zo­wa­nie wła­snego debiutu w ramach self-publishingu może przy­tła­czać. Efekt w postaci wielu war­to­ści doda­nych powi­nien być nagra­dzany licen­cją self-publishingowego agenta 007. Nikt nie zmu­sza autora aby wszel­kie nie­zbędne akcje wyko­ny­wał samo­dziel­nie, ale po ich spraw­nym prze­pro­wa­dze­niu kolejne „misje” będą na pewno  „szły”  spraw­niej i z wyczu­ciem sytu­acji. Należy przy tym […]

Tagi: ,

Kategoria Literatura | 2 komentarzy »