Puchną szeregi właścicieli e-czytników

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)

Zachodnie media w opar­ciu o nie­dawno prze­pro­wa­dzone bada­nie dono­szą, że po okre­sie świą­tecz­nym (oczy­wi­ście za oce­anem) rap­tow­nie wzro­sła liczba posia­da­czy e-inkowych czyt­ni­ków. Tylko w prze­ciągu nie­spełna dwóch mie­sięcy z 10% spo­łe­czeń­stwa ame­ry­kań­skiego posia­da­ją­cego czyt­nik zro­biło się pro­cent 19. Oznacza to, że e-reader został skon­su­mo­wany przez nie­malże co pią­tego miesz­kańca USA.

Popularność  urzą­dzeń do przy­swa­ja­nia tre­ści pisa­nych wzra­sta szcze­gól­nie ze względu na cenę i nie­usta­jące sta­ra­nia wydaw­ców o roz­wi­ja­nie infra­struk­tury umoż­li­wia­ją­cej szyb­kie i intu­icyjne udo­stęp­nia­nie ebo­oko­wych zaso­bów. Wiele czyt­ni­ków, a spo­śród nich szcze­gól­nie Kindle 4 oraz Nook Simple Touch dostęp­nych jest w cenie niż­szej niż 100$. Czy gdyby w Polsce e-reader kosz­to­wał 99 zł nie warto byłoby go kupić cho­ciażby po to, aby wypró­bo­wać nową technologię/zabawkę. Było nie było, zabawkę słu­żącą do jed­nej z pod­sta­wo­wych czyn­no­ści zdo­by­wa­nia infor­ma­cji o świe­cie, a cho­dzi oczy­wi­ście o… czy­ta­nie. Swoją drogą, cie­kawe ilu spo­śród zagra­nicz­nych posia­da­czy czyt­ni­ków regu­lar­nie z nich korzysta?

Media owe dono­szą rów­nież, że czyt­niki naby­wają głow­nie osoby z wyż­szym wykształ­ce­niem, ale czy­tel­nic­two jako takie zawsze zwią­zane było z tą zmienną więc rewe­la­cji tutaj dostrzec nie spo­sób. Ponadto kobie­tom bar­dziej zależy na naby­ciu urzą­dze­nia prze­zna­czo­nego głów­nie do czy­ta­nia. Mężczyźni kie­rują swoja uwagę w stronę mul­ti­za­da­nio­wych table­tów.
W miarę dostęp­no­ści zaple­cza ofe­ru­ją­cego moż­li­wość zakupu masy pol­skich ebo­oków pro­sto z czyt­nika, powyż­sza ten­den­cja spraw­dzi się także w Polsce. Co prawda odse­tek użyt­kow­ni­ków nie będzie rósł w tak zastra­sza­ją­cym tem­pie, ale uro­śnie na pewno.

Puchną sze­regi wła­ści­cieli e-czytników, 9.5 out of 10 based on 2 ratings

26 stycznia 2012, Beezar.pl W kategorii: Self-publishing


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>