Luty, 2012

Strumień świadomości — trening pisarza

Pisanie tek­stu lite­rac­kiego może być albo czyn­no­ścią relak­sa­cyjną — prze­rwą od bar­dziej zme­cha­ni­zo­wa­nych zadań dnia codzien­nego – albo może sub­tel­nie dopro­wa­dzać do szału. Pisanie jest sztuką cza­so­chłonną, acz­kol­wiek przy­wo­łu­jącą do dzia­ła­nia wyobraź­nię, potrzebę meta­fo­ry­zo­wa­nia, logicz­nego budo­wa­nia struk­tury nar­ra­cji i wielu innych moż­li­wo­ści umy­słu, wyga­szo­nych mniej lub bar­dziej przez codzienne funk­cjo­no­wa­nie. Aby ulżyć sobie w literackim […]

Kategoria Warsztat pisarza | 1 komentarz »

Blurb” — po prostu recenzja (i co z niej wycisnąć?)

Bez sile­nia się na odnaj­dy­wa­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie nowo­cze­snych metod mar­ke­tin­go­wych, można oddać się w ręce sta­rych, spraw­dzo­nych, i w przy­padku ebo­oków, znacz­nie efek­tyw­niej­szych. Najbardziej opi­nio­twór­czą z metod jest w rze­czy samej recen­zja. Niezmienna, nie­pod­da­jąca się tech­no­lo­gicz­nym reżi­mom, a jed­no­cze­śnie pozo­sta­jąca tą, która w mgnie­niu oka nakła­nia czy­tel­nika do zakupu pro­duktu. Prostota tego roz­wią­za­nia jest tak […]

Kategoria Marketing | Brak komentarzy »