Marketing

Blurb” — po prostu recenzja (i co z niej wycisnąć?)

Bez sile­nia się na odnaj­dy­wa­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie nowo­cze­snych metod mar­ke­tin­go­wych, można oddać się w ręce sta­rych, spraw­dzo­nych, i w przy­padku ebo­oków, znacz­nie efek­tyw­niej­szych. Najbardziej opi­nio­twór­czą z metod jest w rze­czy samej recen­zja. Niezmienna, nie­pod­da­jąca się tech­no­lo­gicz­nym reżi­mom, a jed­no­cze­śnie pozo­sta­jąca tą, która w mgnie­niu oka nakła­nia czy­tel­nika do zakupu pro­duktu. Prostota tego roz­wią­za­nia jest tak […]

Kategoria Marketing | Brak komentarzy »