Self-publishing

Puchną szeregi właścicieli e-czytników

Zachodnie media w opar­ciu o nie­dawno prze­pro­wa­dzone bada­nie dono­szą, że po okre­sie świą­tecz­nym (oczy­wi­ście za oce­anem) rap­tow­nie wzro­sła liczba posia­da­czy e-inkowych czyt­ni­ków. Tylko w prze­ciągu nie­spełna dwóch mie­sięcy z 10% spo­łe­czeń­stwa ame­ry­kań­skiego posia­da­ją­cego czyt­nik zro­biło się pro­cent 19. Oznacza to, że e-reader został skon­su­mo­wany przez nie­malże co pią­tego miesz­kańca USA. Popularność  urzą­dzeń do przy­swa­ja­nia tre­ści pisanych […]

Kategoria Self-publishing | Brak komentarzy »

Promuj swoją twórczość na BeezarBlogu

Otwieramy BeezarBlog na potrzeby pisa­rzy, naukow­ców i muzy­ków, któ­rzy chcą aktyw­nie pro­mo­wać wła­sną twór­czość. Od dzi­siaj wszy­scy zain­te­re­so­wani mogą się reje­stro­wać i zgła­szać recen­zje pro­mu­jące — nie­ko­niecz­nie wła­sną — twór­czość lite­racką, naukową oraz muzyczną lub zgła­szać arty­kuły wła­snego autor­stwa, opi­su­jące cie­kawe zja­wi­ska zacho­dzące w świe­cie sztuki. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem publi­ko­wa­nia na BeezarBlogu […]

Kategoria Self-publishing | 3 komentarzy »

Formatowanie stopki redakcyjnej

Poniżej znaj­duje się gra­fika przed­sta­wia­jąca jeden ze spo­so­bów pra­wi­dło­wego for­ma­to­wa­nia stopki redak­cyj­nej ebo­oka. Funkcje zazna­czone kolo­rem czer­wo­nym, przy­pi­sane fik­cyj­nym oso­bom, są przy­kła­dowe i zazwy­czaj nie wystę­pują w tak gęstej kon­fi­gu­ra­cji. Wydawcą, przed­sta­wio­nym u dołu przy­kła­do­wej strony, jest oczy­wi­ście sam autor.

Kategoria Self-publishing | Brak komentarzy »

A’la maNifest Self-publishingu. I. Mitologia i Apoteoza Pliku

Aspekt natchnie­nia — „Jako motywy decy­du­jące [wciąż] poda­jemy przede wszyst­kim: Drożyzna ogólna: a) środ­ków dru­kar­skich, która czyni ogła­sza­nie dru­kiem rze­czy zbęd­nych nie­wska­za­nym i dla poło­że­nia eko­no­micz­nego pań­stwa wręcz szko­dli­wym; b) dro­ży­zna czasu. Człowiek współ­cze­sny, zajęty jest przez 8 godzin pracą fachową. Pozostałe 4 godziny ma na jedze­nie, zała­twia­nie inte­re­sów życio­wych, sport, roz­rywki, utrzy­my­wa­nie sto­sun­ków towarzyskich, […]

Kategoria Self-publishing | 7 komentarzy »