Warsztat pisarza

Strumień świadomości — trening pisarza

Pisanie tek­stu lite­rac­kiego może być albo czyn­no­ścią relak­sa­cyjną — prze­rwą od bar­dziej zme­cha­ni­zo­wa­nych zadań dnia codzien­nego – albo może sub­tel­nie dopro­wa­dzać do szału. Pisanie jest sztuką cza­so­chłonną, acz­kol­wiek przy­wo­łu­jącą do dzia­ła­nia wyobraź­nię, potrzebę meta­fo­ry­zo­wa­nia, logicz­nego budo­wa­nia struk­tury nar­ra­cji i wielu innych moż­li­wo­ści umy­słu, wyga­szo­nych mniej lub bar­dziej przez codzienne funk­cjo­no­wa­nie. Aby ulżyć sobie w literackim […]

Kategoria Warsztat pisarza | 1 komentarz »