Regulamin publikowania

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. Artykuł powi­nien mieć co naj­mniej 1000 zna­ków. Powinien doty­czyć dzieła lite­rac­kiego, muzycz­nego, nauko­wego lub wyda­rze­nia zwią­za­nego z lite­ra­turą, muzyką lub nauką. Przyjmujemy zatem: recen­zje, spra­woz­da­nia, wra­że­nia i komen­ta­rze nawią­zu­jące do powyż­szych dziedzin.
  2. Artykuł może zawie­rać mak­sy­mal­nie 1 link pro­wa­dzący do miej­sca bli­żej zwią­za­nego z opi­sy­wa­nym zjawiskiem.
  3. Nie przyj­mu­jemy tre­ści nie zgod­nych w pol­skim prawem.
  4. Artykuły powinny być uni­kalne — wcze­śniej nie publikowane.
  5. Zalecamy doda­wać zdję­cia do arty­ku­łów oraz korzy­stać z funk­cji “Ikona wpisu”.
  6. Czas mode­ra­cji to około 24 godzin (pomi­ja­jąc week­endy oraz święta).